Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

Adres: ul. Skalników 6b

59-101 Polkowice

TEL. 76 746 53 53,
76 746 53 51

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

ZARZĄDZANIE Zobacz więcej

Galeria ZDJĘĆ

Filia UJW w Lubinie - Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

Uczelnie.plFilia UJW w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, pok. 114 parter

59-300 Lubin

wz@ujw.pl

tel. 887 380 093, 887 380 098

O Uczelni - Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z połączenia dwóch szkół wyższych: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Założycielem Uczelni jest spółka Zampol. Zarówno DWSPiT w Polkowicach, jak i UZZM w Lubinie, to uczelnie, które swoją działalność dydaktyczną rozpoczęły w 2002 r. Przez 14 lat oddzielnie pisały swoje historie, by w 2016 roku połączyć swoje siły i jako jedność działać pod nowym szyldem.

Obecnie Uczelnia Jana Wyżykowskiego kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz prowadzi studia podyplomowe. W strukturach Uczelni są trzy wydziały. Dwa z nich zlokalizowane są w Polkowicach: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Technicznych, natomiast Wydział Zamiejscowy siedzibę ma w Lubinie. Dzięki połączeniu dwóch uczelni, oferta studiów jest niezwykle bogata – od kierunków typowo technicznych (takich jak: Mechatronika, Informatyka lub nierozerwalnie związany z regionem kierunek Górnictwo i geologia), przez studia prawno-administracyjne (Administracja), interdyscyplinarne (Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji), studia rozwijające umiejętności interpersonalne, studia pedagogiczne, humanistyczne i społeczne, aż do studiów skierowanych dla osób chcących zdobyć umiejętności menadżerskie (Zarządzanie).


UJW w liczbach

 • 2 lokalizacje: w Polkowicach (siedziba główna) i w Lubinie (Filia uczelni).
 • 18 lat tradycji (rok powstania 2002).
 • 1200 studentów.
 • 13,5 tys. m kw. powierzchni.
 • 14,5 tys. książek w wersji tradycyjnej w bibliotekach UJW w Polkowicach i w Lubinie.
 • 10,1 tys. książek w wersji elektronicznej w zasobach UJW. • Oferta dydaktyczna - Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

  OFERTA


  Studia licencjackie I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia trwają 3 lata. Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę na studiach II stopnia , m.in. w UJW i zdobyć drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy.

  Studia licencjackie w ofercie UJW:

  ADMINISTRACJA

  Specjalności:

 • Administracja samorządowa - NOWOŚĆ

 • Komunikacja wizerunkowa w administracji - NOWOŚĆ
 • PEDAGOGIKA

  Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika rodziny - asystent rodziny i osoby starszej- NOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE

  Specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing

 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem - NOWOŚĆ

 • Studia inżynierskie I stopnia
  , to studia techniczne trwające 3,5 roku (7 semestrów). Pozwalają na

  zdobycie tytułu zawodowego inżyniera. Dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz uniwersalnych i niezwykle przydatnych kompetencji inżynierskich. Po studiach inżynierskich można kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zarówno w UJW, jak i w innych ośrodkach akademickich w Polsce i pozostałych krajach UE.

  GÓRNICTWO I GEOLOGIA - KIERUNEK PROWADZONY WSPÓLNIE Z KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

  Specjalności:

 • Techniki eksploatacji złóż
 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż - NOWOŚĆ

 • Maszyny i urządzenia górnicze
 • INFORMATYKA

  Specjalności:

 • Systemy i sieci komputerowe
 • Informatyka przemysłowa - NOWOŚĆ
 • LOGISTYKA

  Specjalności:

 • Logistyka transportu kolejowego - NOWOŚĆ

 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Studia II stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia (zarówno licencjackich jak i inżynierskich) dowolnej uczelni. Oznacza to, że kontynuując naukę na studiach II stopnia w UJW, można zdobyć drugi zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

  ZARZĄDZANIE

  Specjalności:

 • Zarządzanie wizerunkiem firmy - NOWOŚĆ

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w przemyśle i administracji
 • Studia podyplomowe - Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

  Studia podyplomowe. To propozycja dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

  Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dostosowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

  Oferta studiów podyplomowych:

  Studia z nauk technicznych – Filia Lubin

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle - NOWOŚĆ
  • Gospodarka odpadami - NOWOŚĆ
  • Industry 4.0 - NOWOŚĆ
  • Projektowanie robót górniczych w warunkach zagrożeń naturalnych NOWOŚĆ

  Studia z nauk społecznych – Filia Lubin

  • Komunikacja w biznesie - NOWOŚĆ
  • Negocjacje i mediacje w biznesie - NOWOŚĆ
  • Nowoczesne metody zarządzania firmą i przedsiębiorstwem o profilu górniczym - NOWOŚĆ
  • Zarządzanie projektami NOWOŚĆ

  Studia z nauk technicznych – Uczelnia w Polkowicach

  • Programowalne urządzenia mechatroniczne - NOWOŚĆ
  • Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym - NOWOŚĆ

  Studia z nauk społecznych – Uczelnia w Polkowicach

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Menedżer jednostek administracji publicznej - NOWOŚĆ
  • Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji
  • Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO NOWOŚĆ
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną - NOWOŚĆ
  • Praktyka prawa pracy w administracji - NOWOŚĆ
  • Przygotowanie pedagogiczne
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wczesne interwencje wspomagające rozwój - NOWOŚĆ
  • Socjoterapia z arteterapią - NOWOŚĆ
  • Terapia pedagogiczna z arteterapią
  • Uprawnienia związków zawodowych w praktyce - NOWOŚĆ
  • Integracja sensoryczna z psychomotoryką - NOWOŚĆ
  • Zarządzanie oświatą - NOWOŚĆ

  Rekrutacja - Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach


  Nabór na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

  Rekrutacja trwa od czerwca do września.

  Szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu:

  76 746 53 53, sekretariat@ujw.pl – główna siedziba Uczelni w Polkowicach lub

  887 380 094, wz@ujw.pl – Filia w Lubinie.

  Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja) i nie dotyczy kandydatów na studia podyplomowe, etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 • rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 • odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 • wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 • zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 • wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 • dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Należy pamiętać, że do formularza internetowego dołącza się również zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi. Do Uczelni należy również dostarczyć tradycyjne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy dowodach osobistych.

  Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji w UJW:

 • podanie o przyjęcie na studia (tj. formularz wypełniony przez kandydata na etapie e-rekrutacji),
 • jednostronnie podpisana umowa o naukę – w 2 egzemplarzach (wydrukowana z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (dotyczy tylko kandydatów na st. I stopnia i jednolite magisterskie) – oryginał do wglądu,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych magisterskich (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopię suplementu do dyplomu (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopia dowodu osobistego – do wglądu oryginał,
 • zaświadczenie o zameldowaniu –w przypadku braku adresu zameldowania w dokumencie tożsamości,
 • 2 zdjęcia tradycyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy dowodach osobistych).
 • Punkty Punkty rekrutacyjne UJW

  WAŻNE!! Miejsce składania dokumentów uzależnione jest od kierunku, na którym chce się studiować.

  Polkowice ul. Skalników 6b, Dziekanat, pok. A202, prowadzony jest nabór na kierunki

  • licencjackie: Administracja, Pedagogika, Stosunki międzynarodowe
  • inżynierskie: Informatyka, Mechatronika, Logistyka,
   Lubin ul. Odrodzenia 21, Dziekanat, pok. 114, prowadzona jest rekrutacja na kierunki:
  • licencjackie: Zarządzanie,
  • inżynierskie: Górnictwo i geologia oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • magisterskie: Zarządzanie, Prawo.

  Atuty Uczelni - Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna (w tym wielu praktyków z największych przedsiębiorstw w Regionie)
 • Bliska współpraca z pracodawcami
 • Doskonała lokalizacja w sercu Zagłębia Miedzowego
 • Supernowoczesny i inteligentny budynek w Polkowicach
 • Bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-techniczne (liczna laboratoria)


 • Dostęp do darmowego internetu (wi-fi)
 • Liczne strefy relaksu oraz Restauracja Uniwersytecka
 • Konferencje, seminaria, wykłady otwarte
 • E-dziekanat i e-rekrutacja
 • Uczelniane publikacje


 • Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane do potrzeb studentów
 • Wiele ciekawych specjalności
 • Bezpłatne studia dzienne w Polkowicach
 • Uczelnia przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami
 • Małe grupy wykładowe i ćwiczeniowe
 • Kameralna atmosfera
 • Liczne wyjazdy terenowe i zajęcia laboratoryjne dla studentów
 • Studia za granicą – Erasmus+
 • Szeroki pakiet stypendiów
 • Działalność społeczna zakrojona na szeroką skalę
 • Liczne imprezy studenckie


 • Konwent skupiający przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji probiznesowych
 • Praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy i u najlepszych pracodawców
 • Sukcesy uczelni - Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

  Uczelnia Jana Wyżykowskiegojest jedyną samorządową i jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w regionie, czego dowodzą liczne nagrody i wyróżnienia.

  Nagrody, wyróżnienia, historia.

  rok 2020 – KGHM Polska Miedź S.A. oraz Bosch Rexroth Sp. z o.o. obejmują patronat nad wybranymi kierunkami inżynierskim.
  rok 2016 – Połączenie DWSPiT i UZZM w wyniku czego powstaje Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW).
  styczeń 2015 – Nagroda Ministra Gospodarki dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Została ona zaproponowana przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i firmy w niej funkcjonujące za „szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy”.
  kwiecień 2013 – Medal im. Janusza Groszkowskiego nadany dla DWSPiT przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich za propagowanie społeczeństwa informacyjnego.
  marzec 2009 – Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla DWSPiT w uznaniu wybitnych zasług dla związku.

  Pozycje w Rankingach

  2020 – nr 30 w Polsce. Ranking Uczelni Niepublicznych według „Perspektyw”.
  2015 – nr 2 w Polsce i nr 1 na Dolnym Śląsku w kategorii Warunki kształcenia. 38. pozycja pośród 70 najlepszych uczelni niepublicznych magisterskich.
  2014 – nr 6 na Dolnym Śląsku na 24 uczelnie. 51. miejsce w Polsce na 80 szkół wyższych zakwalifikowanych do rankingu niepublicznych uczelni magisterskich.
  2013 – po raz pierwszy notowanie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich. 72. miejsce w Polsce.
  2012 –nr 2 na Dolnym Śląsku wśród niepublicznych uczelni zawodowych i PWSZ. 22 miejsce w skali kraju.
  2011 – nr 2 na Dolnym Śląsku wśród licencjackich uczelni niepublicznych. 18. miejsce w Polsce wśród 50 najlepszych szkół wyższych w tej kategorii .
  20102. miejsce na Dolnym Śląsku w kategorii najlepsze uczelnie nieliczne licencjackie w Polsce. 24. miejsce wśród 71 uczelni w tej kategorii .
  2012 – nr 1 na Dolnym Śląsku w rankingu uczelni niepublicznych. 29. miejsce na 84 uczelnie notowane w tej kategorii.
  2010nr 1 na Dolnym Śląsku w kategorii najlepsze uczelnie niepubliczne i niebiznesowe. 12. miejsce wśród uczelni w Polsce w tej kategori

  Organizacje studenckie - Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

  Samorząd studencki

  Wszyscy studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego tworzą Samorząd Studencki. Organem reprezentującym Samorząd jest Rada Studentów. Studenci zgodnie ze Statutem Uczelni mają swoich przedstawicieli w Senacie UJW i w Radach Wydziałów. Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu Rada Studentów Samorządu Studenckiego UJW ściśle współpracuje z organami Uczelni.

  Koło Naukowe Wirtualnej Organizacji Działań

  13 marca 2011 r. rozpoczęło działalność koło naukowe Wirtualnej Organizacji Działań studentów UJW. Pomysł narodził podczas XI Seminarium Problemowego WOD w Polkowicach. Organizatorem koła naukowego są władze Uczelni oraz dr inż. Zdzisław Pólkowski. Głównym celem koła WOD jest współpraca naukowo-badawcza z sieciami laboratoriów WOD: Łódź – Olsztyn – Poznań.

  Koło Naukowe Administratywistów

  Koło Naukowe Administratywistów zrzesza studentów chcących pogłębiać wiedzę o zagadnieniach prawnoustrojowych, prawach człowieka czy mechanizmach sprawowania władzy w państwie.

  Koło Naukowe Promocji i Marketingu ProMa

  Koło Naukowe Promocji i Marketingu ProMa założone zostało 28 kwietnia 2014 r. Koło posiada odrębny statut. Organami Koła jest Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd. Do celów koła należy w szczególności: rozwijanie wiedzy z zakresu promocji i marketingu, promowanie UJW na zewnątrz, szerzenie atmosfery koleżenstwa wśród członków koła.

  Koło Naukowe Górników i Geologów

  Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2010/2011. Celem działalności jest poszerzanie i zgłębianie wiedzy z zakresu górnictwa i geologii, a także kultywowanie tradycji górniczej.

  Koło Naukowe Wolontariusze

  W dniu 1 grudnia 2016 r.w Uczelni Jana Wyżykowskiego rozpoczęło działalność Studenckie Koło Naukowe „Wolontariusze”, którego celem jest integracja środowiska studenckiego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie inicjatywy i zainteresowań studentów wolontariatem, a także prowadzenie badań i projektów naukowych.

  Koło Naukowe Prawa Finansowego

  Powstało w maju 2017 r. i zrzesza studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego,
  pełnych pasji i zaangażowania do tworzenia społeczności, w której będzie można nie tylko pogłębiać wiedzę z zakresu prawa finansowego, ale także poszerzać horyzonty myślowe i budować pozytywne relacje z drugim człowiekiem.