Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Adres: ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

TEL. 71 324 68 42, 71 325 15 14 - rekrutacja

Filmy - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Najlepsza specjalistyczna uczelnia logistyczna w Polsce według Rankingu Perspektywy 2022.


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje od ponad 20 lat. Misją MWSLiT jest kształcenie wysoko cenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia. Dzięki temu studenci MWSLiT, mając dostęp do najnowszej wiedzy oraz nowoczesnych technologii, a po ukończeniu studiów lub nawet w ich trakcie stają się kompetentnymi i wysoko cenionymi specjalistami na rynku pracy.
Ranking Uczelni Niepublicznych – Perspektywy 2022, jest jednym z najbardziej prestiżowych i miarodajnych rankingów edukacyjnych w Polsce. Ranking odzwierciedla wszystkie istotne funkcje uczelni wyższych: badawcze, dydaktyczne, społeczne oraz związane z transferem wiedzy, a także bierze pod uwagę ekonomiczne losy absolwentów. Według Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2022, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest najlepszą uczelnią logistyczną w kraju.

Spośród wszystkich Uczelni Niepublicznych na Dolnym Śląsku, biorących udział w kwalifikacji, MWSLiT we Wrocławiu uzyskała najwyższe noty w takich dziedzinach jak: preferencje pracodawców, kadra naukowa o najwyższych kwalifikacjach, efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania oraz umiędzynarodowienie. Wysoka pozycja w Rankingu Perspektywy, jest potwierdzeniem zaangażowania uczelni w realizację kształcenia zgodnie z nowoczesnymi standardami akademickimi, a także świadczy o najwyższej jakości studiów jak również plasuje uczelnię w gronie liderów na rynku Szkolnictwa Wyższego.

Kandydaci mogą wybierać spośród następujących dyscyplin: Logistyka, Transport, Budownictwo oraz Zarządzanie, a w ramach realizowanych kierunków mogą jeszcze wybierać spośród licznych specjalności i konkretnych ścieżek kształcenia. Warte podkreślenia jest, że kierunek Logistyka prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia posiada akredytację brytyjskiego The Chartered Institute of Logistics and Transport, czyli jednej z najważniejszych europejskich instytucji w dziedzinie logistyki i transportu.

Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, zarówno w formule stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Ponadto, uczelnia oferuje naukę w ramach studiów dualnych, łączących zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich.


W swojej działalności Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu dąży do rozwijania międzynarodowej aktywności w obszarze kształcenia, badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Możliwość zdobycia międzynarodowych i międzykulturowych doświadczeń stanowi integralną część procesu kształcenia, którego celem jest ciągłe dążenie do dostosowania do wymogów dynamicznie zmieniającego się lokalnego, krajowego, międzynarodowego i globalnego rynku pracy.


CO NAS WYRÓŻNIA:

 • Najlepsza specjalistyczna uczelnia logistyczna w Polsce według Rankingu Perspektywy 2022.

 • Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez CILT (UK) – Chartered Institute of Logistics and Transport.

 • Uczelnia ukierunkowana na biznes i przemysł, kształcąca wyspecjalizowaną kadrę wg Raportu międzynarodowej organizacji OECD.

 • Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata.

 • Studia dualne, prowadzone w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, łączące zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi, realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich.

 • Wyróżnienie tytułem Uczelni Wyższej Roku 2021.

 • Wyróżnienie certyfikatem Dobra Uczelnia Dobra Praca jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku.

 • Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" nieprzerwanie od 2005 roku.

 • Certyfikat „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku.

 • Dolnośląski Klucz Sukcesu dla wiodącej uczelni logistycznej w Polsce.

 • Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku logistyka na studiach I
  i II stopnia.

 • Kategoria naukowa B za działalność naukową i badawczo-rozwojową.

 • Międzynarodowe konferencje naukowe z dziedziny logistyki, transportu i spedycji.

 • Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie z całego świata).

 • Najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne, w tym innowacyjne technologie RFID.

 • Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej.

 • Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – stałe kontakty z praktykami
  i przedsiębiorstwami z branży TSL.

 • Publikacja ponad 90 specjalistycznych podręczników.

 • Uczelnia wydawcą czasopisma naukowego z przyznaną przez Ministerstwo Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego liczbą punktów 20
  .
Studia dualne - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Studia dualne, prowadzone w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, łączą zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi, realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich. Studia dualne realizowane są na dwóch kierunkach: logistyka (studia licencjackie i inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie)

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz, CZESNE płaci firma!


Studenci realizują program studiów, zgodny z obranym kierunkiem w MWSLiT we Wrocławiu. Po zakończeniu drugiego semestru studenci mogą ubiegać się o kontynuowanie studiów na wybranym kierunku - logistyka lub transport - w systemie dualnym. Wybranych 60 osób, zakwalifikowanych do odbywania studiów dualnych, będzie uczestniczyć w zajęciach odbywających się na uczelni (od poniedziałku do środy) oraz w stażu w firmie partnerskiej (od czwartku do piątku). Bez względu na kierunek i rodzaj studiów, studenci mogą starać się o kontynuowanie stażu w firmie partnerskiej w miesiącach wakacyjnych.


Za udział w stażu studenci otrzymują wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalają przedstawiciele firmy partnerskiej oraz uczelnia. Kwota ta nie może być niższa od równowartości miesięcznego czesnego na uczelni.


Przedmioty realizowane w trakcie studiów dualnych są również prowadzone przez osoby pracujące w firmach partnerskich, czyli przez praktyków z długoletnim doświadczeniem. Na cały okres stażu student wiąże się z jedną firmą partnerską, która decyduje o zakresie jego obowiązków oraz zasadach i warunkach odbywania stażu (w uzgodnieniu z przedstawicielem uczelni).

Partnerzy studiów dualnych

Partnerami studiów dualnych są znane firmy. Swoje doświadczenie i nowe rozwiązania, które wprowadzają mogą przekazywać studentom podczas zajęć teoretycznych oraz płatnych staży w przedsiębiorstwie.

Rekrutacja - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od początku swojego istnienia gwarantuje swoim studentom niezmienność czesnego! 

 Dokumenty należy składać w dziekanacie uczelni, pokój nr 9:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 • w soboty w godzinach 9:00 – 14:00

Gwarancją przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Liczy się kolejność zgłoszeń w ramach limitu wolnych miejsc.

Link do rekrutacji:https://wirtualnydziekanat.mwsl.eu/Rekrutacja/Logowanie

Kierunki studiów - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

STUDIA I STOPNIA


Kierunek LOGISTYKA stacjonarnie i niestacjonarnie

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:

 • Logistyka produkcji

 • Logistyka zakupów

 • Logistyka handlu i dystrybucji

 • Systemy logistyczne

 • Logistyka humanitarna – nowość!

 • Logistyka w awiacji – nowość!

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży automotive – nowość!

 • Zarządzanie odpadami w branży automotive – nowość!

 • Bezpieczeństwo w transporcie – nowość!

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) – STUDIA DUALNE

specjalności:

 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw

 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych

Kierunek TRANSPORT

Studia I stopnia licencjackie
(6 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:

 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe

 • Zarządzanie firmą transportową

 • Organizacja transportu specjalnego

 • Zarządzanie w transporcie kolejowym

Kierunek BUDOWNICTWO stacjonarnie i niestacjonarnie

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
specjalności:

 • Budownictwo dróg i mostów

 • Drogi szynowe

Kierunek ZARZĄDZANIE stacjonarnie i niestacjonarnie

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów)
specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Zarządzanie produktem

 • Zarządzanie kryzysowe

 • Zarządzanie projektami

 • Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym


STUDIA II STOPNIA


Kierunek LOGISTYKA stacjonarnie i niestacjonarnie

Studia II stopnia magisterskie
(3 semestry)
specjalności:

 • Menedżer logistyki produkcji

 • Menedżer łańcuchów dostaw

 • Menedżer transportu

STUDIA DEDYKOWANE pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych (3 semestry)

specjalności:

 • Logistyka w bezpieczeństwie

 • Logistyka procesów ratowniczych

 • Logistyka służb mundurowych

Kierunek LOGISTICS stacjonarnie

Logistics Bachelor’s Studies (6 semesters)
specialisation:

 • Production Logistics

 • Purchasing Logistics

 • Trade and Distribution Logistics

 • Logistics Systems

Logistics Master’s Studies (4 semesters)

specialisation:

 • Industrial Systems Engineering

Studia podyplomowe - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Oferta programowa MWSLiT we Wrocławiu


 • Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw

 • Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi

 • Zarządzanie łańcuchami dostaw w przemyśle motoryzacyjnym

(Studia realizowane we współpracy z Wayne State University - USA)

 • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką

 • Technik logistyk – technik spedytor

(Studia dostosowane do nowej podstawy programowej)

 • Podyplomowe studia pedagogiczne

 • Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków

(Studia zwalniają absolwentów z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych)

 • Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów

 • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej

 • Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu

 • Zakupy strategiczne

Kontakt - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B

51- 168 Wrocław

tel. 71 325 15 14

fax: 71 325 15 61

www.mwsl.eu

uczelnia@msl.com.pl