Coventry University Wrocław
Coventry University Wrocław
Coventry University Wrocław
Coventry University Wrocław
Coventry University Wrocław
Coventry University Wrocław
Coventry University Wrocław
Coventry University Wrocław
Coventry University Wrocław
Coventry University Wrocław
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Coventry University Wrocław

Adres: Powstańców Śląskich 17

53-332 Wrocław

TEL. +48 71 748 85 55

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Applied Psychology BSc (Hons) Zobacz więcej Aviation Management BSc (Hons) Zobacz więcej Business Management & Leadership BA (Hons) Zobacz więcej
Cloud Computing BSc (Hons) Zobacz więcej Computing Science BSc (Hons) Zobacz więcej Cyber Security BSc (Hons) Zobacz więcej
Financial Management and Accounting BA (Hons) Zobacz więcej

Filmy - Coventry University Wrocław

Galeria ZDJĘĆ

Coventry University Wrocław – poznaj kierunki licencjackie brytyjskiego uniwersytetu - Coventry University Wrocław

Coventry University Wrocław

Zlokalizowany w tętniącym życiem mieście, Coventry University Wrocław oferuje wybór studiów licencjackich, szczególnie ukierunkowanych na przygotowanie studentów do przyszłej profesji. Z pewnością docenisz zarówno bogate dziedzictwo kulturowe Wrocławia jak i bliską obecność ważnych firm z sektorów informatycznego, lotniczego, samochodowego lub biotechnologicznego. Potencjał miasta połączony z doskonałością akademicką Coventry University Group, tworzą środowisko nauki wspierające Twoją przyszłą karierę.

Na wszystkich kierunkach Coventry University Wrocław zajęcia prowadzone są w języku angielskim i zwieńczone otrzymaniem kwalifikacji Coventry University, co oznacza, że uzyskasz uznane brytyjskie wykształcenie. Nasza instytucja odpowiada na potrzeby współczesnych studentów poszukujących bardziej angażującego i skoncentrowanego na karierze doświadczenia edukacyjnego.

W Coventry University wypracowaliśmy wyjątkowy program studiów oparty na naszym modułowym podejściu. Rok akademicki podzielony jest na cztery sześciotygodniowe bloki naukowe. Ta struktura pozwala w pełni zanurzyć się w jednym temacie w określonych ramach czasowych, co sprzyja głębszemu zrozumieniu i bardziej aktywnej nauce. Stałe godziny zajęć dodatkowo wspierają ustrukturyzowane i produktywne środowisko nauki.

Oferujemy wielokrotny nabór w ciągu roku, pozwalający Ci na elastyczność w rozpoczęciu studiów, kiedy najbardziej Ci to odpowiada. Dodatkowo, zrezygnowaliśmy z tradycyjnej oceny opartej na egzaminach końcowych, dzięki czemu możesz skupić się na sukcesywnej ocenie i pracy projektowej, zdobywając praktyczne umiejętności, które są wysoko cenione na rynku pracy.

Brytyjski Coventry University posiada maksymalną ocenę 5 Stars w rankingu QS Stars, między innymi, w kategorii zatrudnienie absolwentów (5 Stars QS for Employability - QS Stars University Rating) oraz został uznany za najlepszy nowoczesny uniwersytet pod względem perspektyw zawodowych absolwentów w rankingu Guardian University Guide w roku 2021 oraz 2022 (Joint Top Modern University for Career Prospects - Guardian University Guide 2021 and 2022).

Wrocławski campus oferuje nowoczesny model edukacyjny Coventry University Group. Naszym celem jest pomóc Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i praktyczne doświadczenie potrzebne do zdobycia doskonałości w wybranej dziedzinie i osiągnięcia celów zawodowych. Tworzenie oferty studiów licencjackich Coventry University Wrocław poprzedzone jest zrozumieniem potrzeb rynku pracy, zaś program studiów jest tworzony we współpracy z biznesem.

Jeśli jesteś gotowy na nowoczesną i innowacyjną edukacyjną podróż dołącz do nas na Coventry University Wrocław. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia w czasie egzaminów maturalnych!

Dni Otwarte Coventry University Wrocław

Poznaj ofertę Coventry University Wrocław podczas jednego z Dni Otwartych naszego kampusu. Zarezerwuj swoje miejsce, wybierając jedną z dostępnych dat: 18 maja 2024, 13 lipca 2024, 7 grudnia 2024, 1 lutego 2025, 8 marca 2025 lub 17 maja 2025.

Open Days | Coventry University Wrocław

--

Located in the vibrant city of Wrocław, Coventry University Wrocław offers vocational undergraduate and postgraduate courses. We combine the city`s rich cultural heritage with Coventry University Group`s academic excellence, thereby providing you a career-focused learning environment.

At Coventry University Wrocław, all our courses are awarded by Coventry University and taught in English, meaning you`ll receive a recognised British qualification. Our institution is highly tailored to meet the needs of modern students seeking a more immersive and career-focused educational experience.

Coventry University Wrocław`s academic year is structured around four six-week academic blocks per year. This structure allows you to fully immerse yourself in a singular topic within a focused timeframe, fostering a deeper understanding and a more engaging learning experience.

We have developed a distinctive curriculum based on our modular teaching approach. This approach involves focusing on teaching one module at a time, allowing you to concentrate on one subject at a time. Set study hours will provide you with a structured and productive learning environment.

Furthermore, we offer multiple intakes throughout the year, giving you the flexibility to start your studies when it suits you best. Additionally, we do not have traditional end-of-year exams, which means you can focus on continuous assessment and project work, gaining practical skills that are highly valued in the job market.

Coventry University has 5 QS Stars for Employability (QS Stars University Rating) and Joint Top Modern University for Career Prospects (Guardian University Guide 2021 and 2022), which are fed into Coventry University Wrocław. We aim to help you receive the knowledge, skills, and practical experience needed to excel in your chosen field and achieve your career goals. If you`re ready for a modern and innovative educational journey, come join us at Coventry University Wrocław. We wish all high school graduates good luck during their final exams!

Coventry University Wrocław Open Days

Discover what Coventry University Wrocław has to offer during one of our campus Open Days. Reserve your spot by choosing one of the available dates: May 18, 2024; July 13, 2024; December 7, 2024; February 1, 2025; March 8, 2025; or May 17, 2025.

Open Days | Coventry University Wrocław

Academic Merit Award - Coventry University Wrocław

Coventry University Wrocław oferuje Academic Merit Scholarship, stypendium przyznawane studentom Unii Europejskiej z wybitnymi osiągnięciami w nauce, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych w Coventry University Wrocław i spełnią niezbędne wymogi.

Dzięki tej nagrodzie stypendyści mogą uzyskać 20% zniżki od opłaty za pierwszy rok studiów. Przeznaczona jest dla najzdolniejszych uczniów z Unii Europejskiej, mieszkających w krajach unijnych, którzy osiągną najwyższe rezultaty z egzaminów końcowych, takich jak matura, czy analogiczne egzaminy końcowe.

Jak aplikować?

Jeśli chcesz ubiegać się o nagrodę Academic Merit Award, dowiedz się jak złożyć aplikację i czy spełniasz wymogi.

Dostępność nagrody i szczegółowe wymagania dostępne są na stronie Coventry University Wrocław.

--

Coventry University Wroclaw is offering Academic Merit Scholarship, a scholarship to European Union students with donations of academic achievement, who will start their full-time studies at Coventry University Wroclaw and meet requirements.

Thanks to this award, scholarship holders can obtain a 20% discount on the tuition fee for their first year of study. It is recommended for the most talented students from the European Union, living in the Member States, who achieve results from final exams, including the matura exam or similar final exams.

How to apply?

If you are eligible for an Academic Merit Award, find out how to submit your application and whether you meet the requirements.

The availability of awards and detailed requirements are available on the Coventry University Wrocław website.

Academic Merit Award | Coventry University Wrocław

Applied Biosciences (BSc Hons) - Coventry University Wrocław

PL

Celem kierunku licencjackiego Applied Biosciences BSc (Hons) jest poszerzenie Twojej wiedzy z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biologii komórkowej oraz technik genetycznych, stanowiących podstawę nowoczesnej biotechnologii, a także sposobów ich wykorzystania do rozwiązywania realnych problemów na rzecz społeczeństwa.

EN

The Applied Biosciences BSc (Hons) course is designed to expand your knowledge of molecular biology, biochemistry, cell biology and the genetic techniques underpinning modern biotechnology and how they can be used to solve real-world problems to benefit society.

Applied Psychology BSc (Hons) - Coventry University Wrocław

PL

Psychologia stanowi dziedzinę nauki koncentrującą się na umyśle oraz zachowaniu ludzkim. Psychologia stosowana skupia się zwłaszcza na sposobach praktycznego wykorzystania tychże teorii w rzeczywistych sytuacjach życiowych oraz w kontekstach klinicznych.

Program studiów ukierunkowany jest na zrozumienie praktycznych aspektów wykorzystania psychologii w dziedzinach takich, jak kliniczne wsparcie psychologiczne, zdrowie, well-being, edukacja, sport, kryminalistyka oraz prawo.

Dodatkowo, w czasie studiów, umożliwione będzie nabycie doświadczenia w świecie realnym poprzez aktywne uczestnictwo specjalistów z obszaru psychologii, reprezentujących różne specjalności.


EN

Psychology is the study of the mind and human behaviour. Applied psychology places particular emphasis on its application in real-life and clinical contexts.

Career-focused modules allow you to understand how the key theories of psychology are applied in the professional context, and the course explores the use of psychology in areas such as health, education, sport, forensic, clinical and the law.

The opportunities to gain real world exposure will also be developed across the course through engagement with a variety of psychologists from different fields.

Aviation Management BSc (Hons) - Coventry University Wrocław

PL

Profilowany licencjat z dziedziny zarządzania, Aviation Management, powstał, aby przygotowywać sprawnych profesjonalistów, którzy są w stanie zastosować specjalistyczną wiedzę, umiejętności i zdolności w zróżnicowanym, globalnym przemyśle lotniczym.

Program studiów zachęca do holistycznego zrozumienia złożoności globalnego ekosystemu lotniczego i implementuje profesjonalne doświadczenie za pomocą symulacji, praktycznych działań i kontaktu z branżą.

Kierunek jest aktywnie wspierany przez gościnne wykłady praktyków i liderów profesji. Wizyty na lotniskach i operacje lotnicze dają studentom możliwość wdrożenia wiedzy w zawodowym kontekście.

„Dzięki wirtualnym symulacjom linii lotniczych uczniowie mogą zarządzać własnymi liniami, kupować lub wynajmować samoloty oraz opracowywać nowe usługi, trasy i sojusze lotnicze. Jeśli ktoś ma marzenie związane z branżą lotniczą, serdecznie zapraszam do Coventry University Wrocław.”

Shane Chung Aviation Management Lecturer, 2023


EN

This focused management degree is designed to develop resilient professionals who are able to apply specialist knowledge, skills and capabilities in a diverse, global aviation industry.

The degree encourages a holistic appreciation of the complexities of the global aviation ecosystem through applied learning via utilising simulation, practical activities and exposure to the industry.

The course is actively supported by guest lectures from expert industry practitioners and leaders. Visits to airports and airlines operations provide opportunities for students to bring their learning to life.

“Through virtual airline simulation activities, students are able to manage their own airlines, purchase or lease aircraft and develop new services, routes and airline alliances. If anyone has a dream in the aviation industry I look forward to welcoming you to Coventry University Wrocław.”

Shane Chung Aviation Management Lecturer, 2023


Business Management & Leadership BA (Hons) - Coventry University Wrocław

PL

Kierunek Business Management & Leadership pomoże Ci w zdobyciu kluczowych umiejętności przywódczych, od zarządzania ludźmi i zasobami po planowanie strategiczne. Program studiów umożliwia rozwinięcie bogactwa ogólnych umiejętności potrzebnych do wspomagania rozwoju, od poziomu operacyjnego do przywództwa.

Będziesz miał okazję prowadzić badania krytyczne z naszym doświadczonym personelem, uczyć się od uznanych gości i brać udział w bezcennych modułach praktycznych.


EN

The Business Management & Leadership degree is designed to help you establish key leadership skills, from managing people and resources to strategic planning. The degree gives you the opportunity to develop a wealth of general skills needed to aid progression from an operational level through to leadership.

You’ll get the chance to conduct critical research with our experienced staff, learn from highly-regarded guest visitors and take part in invaluable practical modules.


Cloud Computing BSc (Hons) - Coventry University Wrocław

PL

Jeden z najbardziej aktualnych kierunków w branży informatycznej, kierunek Cloud Computing ma na celu wyposażenie Cię w szeroki zakres umiejętności skutecznych w zróżnicowanym cyfrowym środowisku pracy.

Naszym celem jest wyposażenie absolwentów w szereg umiejętności, wiedzę oraz zrozumienie najnowszych platform i technologii opartych na chmurze, takich, jak: systemy skalowalne i elastyczne, infrastruktura jako kod, infrastruktura jako usługa, platforma jako usługa, oprogramowanie jako usługa i uczenie maszynowe.

Cloud Computing wspiera Twoje przygotowanie do samorozwoju i nadążania za zmianami w nowych technologiach, językach programowania i systemach zarządzania chmurą.


EN

One of the most current degrees in the IT industry, the degree in Cloud Computing is designed to provide you with the breadth of skills to be effective in the varied digital workplace.

We aim to produce graduates that are well equipped with a range of skills, knowledge and understanding of latest cloud-based platforms and technologies, e.g. Scalable and Elastic systems, Infrastructure as Code, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service and Machine Learning.

Cloud Computing degree helps to develop your self-management and self-development capabilities to keep pace with change and adapt to new technologies, software languages and cloud management systems.


Computing Science BSc (Hons) - Coventry University Wrocław

PL

Kierunek licencjacki Computing Science umożliwi Ci poznanie informatyki zarówno z perspektywy akademickiej, jak i praktycznej. W trakcie studiów posiądziesz sprawność w kluczowych funkcjach obliczeniowych, pracując ze sprzętem i oprogramowaniem sieciowym oraz popularnymi systemami operacyjnymi na zaawansowanym poziomie. 

Zdobędziesz umiejętności techniczne w zakresie zarządzania dużymi zbiorami danych i posiądziesz krytyczne rozumienie technologii informatycznych jako czynnika aktywującego dla organizacji, a także złożonych i zmiennych trendów w kontekście biznesowym. Studenci, którzy pomyślnie ukończą ostatni rok, otrzymują tytuł licencjata (z wyróżnieniem) w dziedzinie informatyki.


EN


Computing Science degree course will provide you with the opportunity to explore computing from both an academic and a practical perspective. Throughout the programme you will become confident with key computing functions, as you will explore hardware and software networking and popular operating systems at an advanced level.

You will gain technical skills in relation to big data and service management and enhance your critical understanding of Information Technology as an enabler for organisations and the complex and fast-changing trends in a business context. Students who successfully complete the final year are awarded a BSc (Hons) in Computing Science.


Cyber Security BSc (Hons) - Coventry University Wrocław

PL

Kierunek Cyber Security pomaga w przygotowaniu cenionych absolwentów wyposażając ich w umiejętności niezbędne do zabezpieczania i ochrony systemów i danych.

Program studiów oferuje rzeczywiste narzędzia, testuje i bada metody oraz zagrożenia leżące u podstaw systemów komputerowych, sieci i procesu tworzenia oprogramowania. Moduły zawierają szereg istotnych tematów, takich jak systemy operacyjne, bezpieczeństwo sieci, język programowania, testy penetracyjne, hakowanie etyczne i wiele innych.

Weronika Litwin, Cyber Security, 2021

„Chciałabym pracować w obszarze informatyki śledczej lub bezpieczeństwa IT. Możliwość nauki w języku angielskim może być korzystna dla mojej przyszłej kariery zawodowej.”EN

This degree is designed to produce high quality graduates who can contribute in the continuing digital revolution. We aim to equip talented future professionals in tools necessary to secure and protect systems and data,

This course is offering real-life tools, challenges and examines the principles and threats which underpin computer systems, networks and the software development process. It covers a range of prevalent topics, such as operating systems, network security, programming language, penetration testing, ethical hacking and more.

Weronika Litwin, Cyber Security, 2021

“I would like to work in Computer Forensics or IT Security. The possibility to learn in English can be beneficial to my future career.”


Financial Management and Accounting BA (Hons) - Coventry University Wrocław

PL

Edukacja w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości ma na celu wyposażenie Cię w umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w finansach, zawodzie obecnym we wszystkich branżach.

Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie przyszłych absolwentów do wniesienia istotnego wkładu w funkcje zarządcze i księgowe różnych typów organizacji, takich jak prywatni przedsiębiorcy, spółki osobowe, spółki prywatne i publiczne oraz organizacje charytatywne. Nauka w języku angielskim pozwoli Ci na większą swobodę w wyborze przyszłej kariery.


EN

The BA (Hons) Financial Management and Accounting degree is designed to equip you with the necessary skills and competences to work in finance, the lifeblood profession to all industries.

The course aims to enable students to make a valid contribution to managerial and accounting functions of any organisation such as sole traders, firms of partnerships, private and public companies and charitable organisations. Studying in English allows  you more flexibility in your future career.