Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Adres: ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

TEL. 71 356 15 32 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Galeria ZDJĘĆ

Misja Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)


Dolnośląska Szkoła Wyższa w swych działaniach kieruje się misją uczelni społecznie zaangażowanej, co wyraża się w podstawowych obszarach aktywności uczelni: po pierwsze, kształcenia, które zmierza do formowania odpowiednich cech absolwenta zdolnego do refleksyjnej praktyki i krytycznego myślenia kontekstowego, dialogu, empatii; po drugie, działalności naukowej, której celem jest budowanie etosu nauki przez relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dzielenie się wiedzą, wzmacnianie relacji kulturotwórczych ze środowiskiem; po trzecie, budowania tożsamości uczelni, która jest organizacją uczącą się, innowacyjną, otwartą i przedsiębiorczą.

Uczelnia dba, aby jej absolwenci byli gruntownie przygotowani do podejmowania ról społecznych i zawodowych, odpowiadających potrzebom współczesności. Absolwent DSW to kompetentny praktyk, który jest w pełni zdolny do samodzielnego rozwoju zawodowego, w kierunkach wynikających z aktualnych potrzeb rynku pracy. Absolwent uczelni jest również refleksyjnym obywatelem, wyposażonym w toku swojej edukacji w kompetencje krytyczne. Posiada on nie tylko umiejętność wyrażania opinii oraz woli własnej i współobywateli, ale również kształtowania woli społecznej. Jest również zdeterminowany do działania na rzecz artykułowanego w dyskursie społecznym dobra wspólnego. Rola obywatela nie kończy się dla absolwenta Uczelni w granicach społeczności lokalnej, czy państwa. Jest on przygotowany do pełnienia roli aktywnego uczestnika wspólnoty międzynarodowej oraz gotowy do korzystania z dorobku innych kultur i narodów, umiejętnie wzbogacając go doświadczeniami własnego życia. Dolnośląska Szkoła Wyższa dąży tym samym do kształtowania uczących się przez całe życie, pracujących nad własnym rozwojem zaangażowanych obywateli.

Misja Uczelni może być realizowana dzięki dążeniu do wykreowania własnej niepowtarzalnej tożsamości, która opiera się na postulacie uczelni społecznie odpowiedzialnej i zaangażowanej oraz celach polityki uczenia się przez całe życie. W ten sposób Dolnośląska Szkoła Wyższa odwołuje się do tak ważnych społecznie wartości jak równość, sprawiedliwość, podmiotowość i sprawstwo oraz tolerancja i uwrażliwienie na różnice w świecie społecznym.

Ranking Perspektywy 2018: DSW najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku! - Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2018" uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku. W skali kraju zajmuje 11 miejsce.

Uczelnie.plRanking Perspektywy 2018

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy 2018
Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych, oraz łącznie studiuje w nich minimum 300 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnie oceniane są w poszczególnych kryteriach, którym przypisane są rangi: prestiż 25 %, siła naukowa 35 %, warunki kształcenia 20 %, innowacyjność 5% oraz umiędzynarodowienie 15 %.

Dolnośląska Szkoła Wyższa pierwsza w regionie dwunasta w kraju!
Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat zajmuje wysokie miejsce w prowadzonym przez Perspektywy Rankingu. Uczelnia gwarantuje studentom wysoki poziom kształcenia oraz szerokie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Studenci mają okazję korzystania z bogatej infrastruktury, które stanowią m.in. własne studio TV, laboratorium dźwięku, pracownie fotograficzne, własna biblioteka, księgarnia oraz wydawnictwo naukowe. Dziewiętnastoletnia historia Uczelni powoduje, że ma ona wysoką i ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą. Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z czterech niepaństwowych uczelni w kraju z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Siłę uczelni stanowią przede wszystkim jej wykładowcy. Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, realizuje liczne projekty i programy międzynarodowe, co pozwala znacznej grupie studentów na podjęcie studiów w uczelniach partnerskich.

Dlaczego warto studiować w Dolnośląskiej Szkole Wyższej - Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Jesteśmy najlepszą niepubliczną Uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku – od wielu lat w ogólnopolskim rankingu Perspektywy zajmujemy pierwsze miejsce w regionie (m.in. Perspektywy 2013r, 2014r, 2015r.). Założycielem DSW jest wiarygodne i szczycące się bogatą tradycją Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Gwarantujemy najlepsze programy kształcenia na prowadzonych kierunkach – nasze programy studiów zostały nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2012 (kierunki: pedagogika – I miejsce w rankingu nagrodzonych oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna) i 2013 (kierunek: pedagogika specjalna).

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu – oferujemy studia I, II i III stopnia w jednej uczelni. Najlepszym studentom, dzięki posiadaniu uprawnień akademickich do nadawania stopnia doktora (WNP, WNSiD) i doktora habilitowanego (WNP) umożliwiamy realizację kariery naukowej.

Podwyższamy standardy kształcenia oraz rozwijamy działalność badawczo-naukową, na którą pozyskaliśmy fundusze z Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 24 milionów złotych.

Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną w ramach, której oferujemy studia:

 • I stopnia (licencjackie) na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gerontologia społeczna – asystent osób starszych, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia stosowana, sztuki nowoczesne – Design Now!, stosunki międzynarodowe;
 • I stopnia (inżynierskie) na kierunkach geodezja i kartografia, informatyka oraz ochrona środowiska;
 • II stopnia (magisterskie) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna;
 • III stopnia (doktoranckie) na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz program doktorski na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa;
 • studia podyplomowe z ponad 50 obszarów;
 • w języku angielskim - studia I stopnia: 3D animation&visual effects in media, cultural animation and museum studies. seciurity studies non-military challenges in the 21st century; studia II stopnia: education and contemporary culture;
 • oraz specjalistyczne kursy i szkolenia;


 • Inwestujemy w jakość kształcenia i komfortowe warunki studiowania – co potwierdza fakt, że 9-ciu na 10-ciu studentów pozytywnie ocenia kadrę naukowo-dydaktyczną i prowadzenie zajęć w DSW. Naszym studentom zapewniamy:

 • autorskie i nowoczesne programy kształcenia dostosowane do wymagań współczesnego rynku pracy;
 • własne materiały dydaktyczne: publikacje, skrypty i filmy edukacyjne;
 • obowiązkowe praktyki zawodowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego u renomowanych pracodawców;
 • możliwość indywidualnej organizacji studiów;
 • nowoczesną bazę dydaktyczną o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m2, w tym:
  - nowy kompleks budynków o pow. 5800 m2, klimatyzowany z dostępem do multimedialnego sprzętu (m.in. z tablicami interaktywnymi),
  - centrum konferencyjne z aulą dla 300 osób,
  - 14 pracowni komputerowych,
  - 163 sale dydaktyczne;
 • multimedialną bibliotekę, oferującą: ponad 90 tys. woluminów, bezpłatny dostęp do wyszukiwarki EBSCO,
 • zdalnego zamawiania książek, elektronicznej rezerwacji książek do wypożyczenia oraz przedłużania terminów zwrotów książek, otwarty dostęp do księgozbioru, czytelnia oraz pokoje do cichej nauki, zbiory drukowane i elektroniczne;
 • profesjonalne pracownie: studio telewizyjne, laboratorium dźwięku – z możliwością nagrywania i montowania dźwięku  – studiem odsłuchowym i studiem radiowym, pracownie fotograficzne;
 • specjalistyczny sprzęt (niwelatory na statywach, drogomierze, drony itp.);
 • WIFI dla studentów;
 • punkty ksero;
 • punkty gastronomiczne;
 • pokój dla rodziców z małym dzieckiem;
 • bezpłatne parkingi samochodowe i rowerowe dla studentów;
 • od pierwszego roku studiów autorski program tutoringu akademickiego, który uruchomiliśmy, aby studenci czuli się komfortowo i od pierwszych dni czerpali ze wszystkich możliwości rozwoju i wsparcia, które Uczelnia ma im do zaoferowania;

 • Wspieramy najlepszych studentów i pomagamy w razie zaistnienia trudnej sytuacji - rocznie około 1000 studentów otrzymuje pomoc materialną z DSW. Naszym studentom zapewniamy:
 • stypendia: socjalne,
 • specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniej – stypendia za wyniki w nauce lub sporcie),
 • zapomogi,
 • stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe,
 • stypendia dla doktorantów.

 • Gwarantujemy stałe warunki studiowania – kandydaci, podejmujący studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w momencie podpisywania umowy znają:
 • wysokość czesnego przez cały okres studiów,
 • wszystkie opłaty za studiowanie (nie ma ukrytych kosztów),
 • przysługujące im zniżki, ulgi i promocje (aktualnie obowiązujące: www.dsw.edu.pl/opłaty)

 • Do wniosków studentów zawsze podchodzimy indywidualnie – co sprawia, że studenci wiedzą, że mogą na nas liczyć. Rocznie ponad 1000 studentów otrzymuje pomoc materialną z DSW.


  Wspieramy, wzbogacamy i uatrakcyjniamy studiowanie w DSW - studentów i absolwentów zapraszamy do kontaktu z następującymi jednostkami uczelnianymi:
 • Biuro Karier
 • Centrum Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
 • Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej.
 • Międzynarodowy  Instytut Studiów nad Kulturą  i Edukacją Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Dolnośląska Akademia Ratownictwa.
 • Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
 • Samorząd  Studencki.
 • Samorząd Doktorantów
 • Koła naukowe i koła zainteresowań
 • Stowarzyszenie Absolwentów
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Akademicki Związek Sportowy
 • Centrum Technologii Systemów Geoinformatycznych – Centrum GIS
 • Centrum Studiów Zaawansowanych
 • Wydawnictwo Naukowe
 • Biuro Rekrutacji i Komunikacji Marketingowej
 • Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych.

 • Dbamy o jakość - posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej.

  Co wyróżnia Dolnośląską Szkołę Wyższą? - Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

  Zatrudniamy ekspertów i praktyków – kadrę naukowo-dydaktyczną Dolnośląskiej Szkoły Wyższej tworzy ponad 200-stu naukowców i dydaktyków, którzy:

  są uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach, co potwierdza ich częsta obecność w mediach (rocznie ponad 1200 wskazań medialnych, w tym w największych stacjach telewizyjnych i radiowych, jak: TVN, Polsat, TVP, RMF FM, Radio ZET, Polskie Radio, TOK FM, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”, dziennik „Polska”, i in.)

  z sukcesami dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, przedstawicielami administracji publicznej, organizacji pozarządowych i gospodarki;

  aktywnie uczestniczą w polskich i międzynarodowych badaniach naukowych m.in.: IRNYET – International Research Network on Youth Education and Training, EDITE – European Doctoral in Teacher Education, RANLHE – Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners in Higher Education

  zasiadają w radach naukowych, gremiach opiniotwórczych i doradczych (Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Wrocławska Rada Edukacji Dzieci i Młodzieży, Akademicka Komisja Akredytacyjna, zespół ekspercki ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, organy samorządowe, Rady Naukowe czasopism naukowych i popularnonaukowych

  są członkami największych międzynarodowych i polskich stowarzyszeń (m.in. AEA – Europe – Association For Educational Assessment – Europe, ESREA – European Society for Research on Education of Adults, ISCAR – International Society for Cultural And Activity Research, iDMAa – International Digital Media and Arts Association, AUDEM – Alliance of Universities for Democracy, IASE – International Association of Special Education);

  otrzymali prawie 50 nagród i odznaczeń w tym 20 przyznanych przez organy państwowe; Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – drugim najwyższym państwowym odznaczeniem cywilnym w Polsce;

  DSW – miejsce dla Ciebie


  Kreujemy zmiany i jesteśmy blisko trendów
  Zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym ponad 40 międzynarodowych, w których łącznie wzięło udział ponad 9500 uczestników z całego świata. Udział w konferencjach jest otwarty i bezpłatny dla naszych studentów. W 2014 roku w DSW powstało Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych – zobacz więcej www.dcie.pl.

  Prężnie współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi za co zostaliśmy nagrodzeni przez Business Center Club Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów.

  Wzmacniamy współpracę studentów z pracodawcami - na Uczelni aktywnie działa Konsultacyjna Rada Studentów i Konsultacyjna Rada Pracodawców, studenci i absolwenci naszej Uczelni mają możliwość udziału w organizowanych przez nas konferencjach naukowych, warsztatach rozwijających kompetencje oraz płatnych stażach w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych.

  Stworzyliśmy ofertę edukacyjną oraz odpowiednie warunki dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, którym gwarantujemy:
  - pomoc Biura Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością,
  - pomoc doradców kariery i psychologów,
  - pomoc ze strony tłumaczy języka migowego oraz asystentów edukacyjnych na wykładach i ćwiczeniach,
  - specjalistyczny sprzęt ułatwiający studiowanie, stanowiący wyposażenie Uczelni m.in.: zestawy komputerowe z monitorami LCD 22” SAMSUNG T220, klawiaturami MAGIC WAND Keyboard, myszkami BIG TRACK,  słuchawkami  LOGITECH,  programami  SUPER-NOVA głośno-mówiącymi, drukarka brajlowska EVEREST Index z szafą wyciszająca EVEREST Acoustic Hood, syntezator mowy AUTOLEKTOR, notesy brajlowskie KAJETEK, BRAILLE PEN, notesy mówiące MILESTONE 312, dyktafony OLYMPUS WS-31,1,  elektroniczne lupy powiększające QUICKLOOK ZOOM,
  - specjalistyczny sprzęt przeznaczony do wypożyczenia dla studentów i doktorantów,
  - sprzęt umożliwiający przystosowanie biblioteki i innych pomieszczeń uczelni do korzystania z jej zasobów przez osoby niepełnosprawne,
  - indywidualne konsultacje z lektorem języka obcego poza harmonogramem zajęć,
  - dodatkową ofertę edukacyjną (m.in. warsztaty rozwoju własnego potencjału, szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się, zajęcia integracyjne);
  - stypendia specjalne;

  Umożliwiamy (nie tylko naszym studentom) korzystanie ze światowego dorobku nauki - księgozbiór biblioteki DSW pod względem liczebności plasuje się na III miejscu w Polsce wśród bibliotek niepublicznych szkół wyższych. Nasza biblioteka jest czynna 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie i może się do niej zapisać każdy obywatel Europy. Posiadamy także własne Wydawnictwo Naukowe i księgarnię.

  DSW - uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym


  Jesteśmy Uczelnią społecznie zaangażowaną - podejmujemy działania na rzecz poprawy jakości kształcenia w Polsce, aktywnie uczestniczymy w życiu społeczno-gospodarczym, nasi pracownicy i studenci angażują się w pracę na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, osób starszych oraz mieszkańców naszego regionu znajdujących się w trudnej sytuacji.

  Nagradzamy autorytety – Wydział Nauk Pedagogicznych posiada uprawnienia do przyznawania tytułu profesora i doktora honoris causa. Pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich.

  Dbamy o międzynarodowy charakter studiów. DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Studentom umożliwiamy odbycie części studiów w ponad 75 uczelniach partnerskich, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas staży i praktyk zagranicznych, a także udział w programach badawczych i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Zainteresowanym studentom proponujemy:
  - wyjazdy na studia, praktyki i staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ na okres od 3 do 12 miesięcy,
  - udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej (np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM),
  - szkoły letnie i kursy wakacyjne w środowisku międzynarodowym otwarte dla wszystkich,
  - udział w elitarnej letniej szkole dla doktorantów we współpracy z NS NY,
  - kursy języka angielskiego prowadzone przez lektorów ze Stanów Zjednoczonych.

  Rekrutacja na studia krok po kroku - Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)


  Rekrutacja kandydata na wybrany kierunek i specjalność odbywa się dwuetapowo:

  Etap I - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - www.rekrutacja.dsw.edu.pl
  Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.

  Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.

  Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.

  Etap II - Złożenie dokumentów
  Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:

 • Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu
  (ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław),

 • Wymagane dokumenty

  Studia I stopnia

  1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
  3. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
  4. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

  Studia II stopnia

  1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
  4. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
  5. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

  Studia podyplomowe

  1. kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
  2. 1 fotografia o rozmiarze 35x45 mm,
  3. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

  * Wymagania:
  zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);

  zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.

  Polecane Uczelnie w Wrocławiu