Studia Wrocław - Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Wagonowa 9 - Ochrona Środowiska we Wrocławiu

top

Strona główna

Studia Wrocław
img_ucz
Dolnośląska Szkoła Wyższa
logo_ucz

53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Wagonowa 9 zobacz na mapie>>

tel.: 71 358 27 00 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja) , fax.: 71 358 27 14 (rektorat)

www: www.dsw.edu.pl

e-mail: sekretariat@dsw.edu.pl, rekrutacja@dsw.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Sztuki nowoczesne − Design Now!

Stosunki międzynarodowe

Psychologia

Praca socjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika (Kłodzko)

Pedagogika

Ochrona środowiska nowość!

Media kreatywne:game design, animacja, efekty specjalne nowość!

Informatyka w przygotowaniu

Geodezja i Kartografia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bezpieczeństwo narodowe

Administracja

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Psychologia

Praca socjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bezpieczeństwo narodowe

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Misja Dolnośląskiej Szkoły Wyższej


Dolnośląska Szkoła Wyższa w swych działaniach kieruje się misją uczelni społecznie zaangażowanej, co wyraża się w podstawowych obszarach aktywności uczelni: po pierwsze, kształcenia, które zmierza do formowania odpowiednich cech absolwenta zdolnego do refleksyjnej praktyki i krytycznego myślenia kontekstowego, dialogu, empatii; po drugie, działalności naukowej, której celem jest budowanie etosu nauki przez relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dzielenie się wiedzą, wzmacnianie relacji kulturotwórczych ze środowiskiem; po trzecie, budowania tożsamości uczelni, która jest organizacją uczącą się, innowacyjną, otwartą i przedsiębiorczą.

Uczelnia dba, aby jej absolwenci byli gruntownie przygotowani do podejmowania ról społecznych i zawodowych, odpowiadających potrzebom współczesności. Absolwent DSW to kompetentny praktyk, który jest w pełni zdolny do samodzielnego rozwoju zawodowego, w kierunkach wynikających z aktualnych potrzeb rynku pracy. Absolwent uczelni jest również refleksyjnym obywatelem, wyposażonym w toku swojej edukacji w kompetencje krytyczne. Posiada on nie tylko umiejętność wyrażania opinii oraz woli własnej i współobywateli, ale również kształtowania woli społecznej. Jest również zdeterminowany do działania na rzecz artykułowanego w dyskursie społecznym dobra wspólnego. Rola obywatela nie kończy się dla absolwenta Uczelni w granicach społeczności lokalnej, czy państwa. Jest on przygotowany do pełnienia roli aktywnego uczestnika wspólnoty międzynarodowej oraz gotowy do korzystania z dorobku innych kultur i narodów, umiejętnie wzbogacając go doświadczeniami własnego życia. Dolnośląska Szkoła Wyższa dąży tym samym do kształtowania uczących się przez całe życie, pracujących nad własnym rozwojem zaangażowanych obywateli.

Misja Uczelni może być realizowana dzięki dążeniu do wykreowania własnej niepowtarzalnej tożsamości, która opiera się na postulacie uczelni społecznie odpowiedzialnej i zaangażowanej oraz celach polityki uczenia się przez całe życie. W ten sposób Dolnośląska Szkoła Wyższa odwołuje się do tak ważnych społecznie wartości jak równość, sprawiedliwość, podmiotowość i sprawstwo oraz tolerancja i uwrażliwienie na różnice w świecie społecznym.

Ranking Perspektywy 2016: DSW najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w 17. rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2016" uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku. W skali kraju zajmuje 12 miejsce.

Uczelnie.plRanking Perspektywy 2016

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy 2016
Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych, oraz łącznie studiuje w nich minimum 300 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnie oceniane są w poszczególnych kryteriach, którym przypisane są rangi: prestiż 25 %, siła naukowa 35 %, warunki kształcenia 20 %, innowacyjność 5% oraz umiędzynarodowienie 15 %.

Dolnośląska Szkoła Wyższa pierwsza w regionie dwunasta w kraju!
Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat zajmuje wysokie miejsce w prowadzonym przez Perspektywy Rankingu. Uczelnia gwarantuje studentom wysoki poziom kształcenia oraz szerokie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Studenci mają okazję korzystania z bogatej infrastruktury, które stanowią m.in. własne studio TV, laboratorium dźwięku, pracownie fotograficzne, własna biblioteka, księgarnia oraz wydawnictwo naukowe. Dziewiętnastoletnia historia Uczelni powoduje, że ma ona wysoką i ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą. Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z czterech niepaństwowych uczelni w kraju z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Siłę uczelni stanowią przede wszystkim jej wykładowcy. Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, realizuje liczne projekty i programy międzynarodowe, co pozwala znacznej grupie studentów na podjęcie studiów w uczelniach partnerskich.

Dlaczego warto studiować w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Jesteśmy najlepszą niepubliczną Uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku – od wielu lat w ogólnopolskim rankingu Perspektywy zajmujemy pierwsze miejsce w regionie (m.in. Perspektywy 2013r, 2014r, 2015r.). Założycielem DSW jest wiarygodne i szczycące się bogatą tradycją Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Gwarantujemy najlepsze programy kształcenia na prowadzonych kierunkach – nasze programy studiów zostały nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2012 (kierunki: pedagogika – I miejsce w rankingu nagrodzonych oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna) i 2013 (kierunek: pedagogika specjalna).

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu – oferujemy studia I, II i III stopnia w jednej uczelni. Najlepszym studentom, dzięki posiadaniu uprawnień akademickich do nadawania stopnia doktora (WNP, WNSiD) i doktora habilitowanego (WNP) umożliwiamy realizację kariery naukowej.

Podwyższamy standardy kształcenia oraz rozwijamy działalność badawczo-naukową, na którą pozyskaliśmy fundusze z Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 24 milionów złotych.

Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną w ramach, której oferujemy studia:

 • I stopnia (licencjackie) na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gerontologia społeczna – asystent osób starszych, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia stosowana, sztuki nowoczesne – Design Now!, stosunki międzynarodowe;
 • I stopnia (inżynierskie) na kierunkach geodezja i kartografia oraz ochrona środowiska;
 • II stopnia (magisterskie) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna;
 • III stopnia (doktoranckie) na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz program doktorski na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa;
 • studia podyplomowe z ponad 50 obszarów;
 • w języku angielskim - studia I stopnia: 3D animation&visual effects in media, cultural animation and museum studies. seciurity studies non-military challenges in the 21st century; studia II stopnia: education and contemporary culture;
 • oraz specjalistyczne kursy i szkolenia;


 • Inwestujemy w jakość kształcenia i komfortowe warunki studiowania – co potwierdza fakt, że 9-ciu na 10-ciu studentów pozytywnie ocenia kadrę naukowo-dydaktyczną i prowadzenie zajęć w DSW. Naszym studentom zapewniamy:

 • autorskie i nowoczesne programy kształcenia dostosowane do wymagań współczesnego rynku pracy;
 • własne materiały dydaktyczne: publikacje, skrypty i filmy edukacyjne;
 • obowiązkowe praktyki zawodowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego u renomowanych pracodawców;
 • możliwość indywidualnej organizacji studiów;
 • nowoczesną bazę dydaktyczną o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m2, w tym:
  - nowy kompleks budynków o pow. 5800 m2, klimatyzowany z dostępem do multimedialnego sprzętu (m.in. z tablicami interaktywnymi),
  - centrum konferencyjne z aulą dla 300 osób,
  - 14 pracowni komputerowych,
  - 163 sale dydaktyczne;
 • multimedialną bibliotekę, oferującą: ponad 90 tys. woluminów, bezpłatny dostęp do wyszukiwarki EBSCO,
 • zdalnego zamawiania książek, elektronicznej rezerwacji książek do wypożyczenia oraz przedłużania terminów zwrotów książek, otwarty dostęp do księgozbioru, czytelnia oraz pokoje do cichej nauki, zbiory drukowane i elektroniczne;
 • profesjonalne pracownie: studio telewizyjne, laboratorium dźwięku – z możliwością nagrywania i montowania dźwięku  – studiem odsłuchowym i studiem radiowym, pracownie fotograficzne;
 • specjalistyczny sprzęt (niwelatory na statywach, drogomierze, drony itp.);
 • WIFI dla studentów;
 • punkty ksero;
 • punkty gastronomiczne;
 • pokój dla rodziców z małym dzieckiem;
 • bezpłatne parkingi samochodowe i rowerowe dla studentów;
 • od pierwszego roku studiów autorski program tutoringu akademickiego, który uruchomiliśmy, aby studenci czuli się komfortowo i od pierwszych dni czerpali ze wszystkich możliwości rozwoju i wsparcia, które Uczelnia ma im do zaoferowania;

 • Wspieramy najlepszych studentów i pomagamy w razie zaistnienia trudnej sytuacji - rocznie około 1000 studentów otrzymuje pomoc materialną z DSW. Naszym studentom zapewniamy:
 • stypendia: socjalne,
 • specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniej – stypendia za wyniki w nauce lub sporcie),
 • zapomogi,
 • stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe,
 • stypendia dla doktorantów.

 • Gwarantujemy stałe warunki studiowania – kandydaci, podejmujący studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w momencie podpisywania umowy znają:
 • wysokość czesnego przez cały okres studiów,
 • wszystkie opłaty za studiowanie (nie ma ukrytych kosztów),
 • przysługujące im zniżki, ulgi i promocje (aktualnie obowiązujące: www.dsw.edu.pl/opłaty)

 • Do wniosków studentów zawsze podchodzimy indywidualnie – co sprawia, że studenci wiedzą, że mogą na nas liczyć. Rocznie ponad 1000 studentów otrzymuje pomoc materialną z DSW.


  Wspieramy, wzbogacamy i uatrakcyjniamy studiowanie w DSW - studentów i absolwentów zapraszamy do kontaktu z następującymi jednostkami uczelnianymi:
 • Biuro Karier
 • Centrum Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
 • Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej.
 • Międzynarodowy  Instytut Studiów nad Kulturą  i Edukacją Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Dolnośląska Akademia Ratownictwa.
 • Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
 • Samorząd  Studencki.
 • Samorząd Doktorantów
 • Koła naukowe i koła zainteresowań
 • Stowarzyszenie Absolwentów
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Akademicki Związek Sportowy
 • Centrum Technologii Systemów Geoinformatycznych – Centrum GIS
 • Centrum Studiów Zaawansowanych
 • Wydawnictwo Naukowe
 • Biuro Rekrutacji i Komunikacji Marketingowej
 • Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych.

 • Dbamy o jakość - posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej.

  Co wyróżnia Dolnośląską Szkołę Wyższą?

  Zatrudniamy ekspertów i praktyków – kadrę naukowo-dydaktyczną Dolnośląskiej Szkoły Wyższej tworzy ponad 200-stu naukowców i dydaktyków, którzy:

  są uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach, co potwierdza ich częsta obecność w mediach (rocznie ponad 1200 wskazań medialnych, w tym w największych stacjach telewizyjnych i radiowych, jak: TVN, Polsat, TVP, RMF FM, Radio ZET, Polskie Radio, TOK FM, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”, dziennik „Polska”, i in.)

  z sukcesami dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, przedstawicielami administracji publicznej, organizacji pozarządowych i gospodarki;

  aktywnie uczestniczą w polskich i międzynarodowych badaniach naukowych m.in.: IRNYET – International Research Network on Youth Education and Training, EDITE – European Doctoral in Teacher Education, RANLHE – Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners in Higher Education

  zasiadają w radach naukowych, gremiach opiniotwórczych i doradczych (Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Wrocławska Rada Edukacji Dzieci i Młodzieży, Akademicka Komisja Akredytacyjna, zespół ekspercki ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, organy samorządowe, Rady Naukowe czasopism naukowych i popularnonaukowych

  są członkami największych międzynarodowych i polskich stowarzyszeń (m.in. AEA – Europe – Association For Educational Assessment – Europe, ESREA – European Society for Research on Education of Adults, ISCAR – International Society for Cultural And Activity Research, iDMAa – International Digital Media and Arts Association, AUDEM – Alliance of Universities for Democracy, IASE – International Association of Special Education);

  otrzymali prawie 50 nagród i odznaczeń w tym 20 przyznanych przez organy państwowe; Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – drugim najwyższym państwowym odznaczeniem cywilnym w Polsce;

  DSW – miejsce dla Ciebie


  Kreujemy zmiany i jesteśmy blisko trendów
  Zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym ponad 40 międzynarodowych, w których łącznie wzięło udział ponad 9500 uczestników z całego świata. Udział w konferencjach jest otwarty i bezpłatny dla naszych studentów. W 2014 roku w DSW powstało Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych – zobacz więcej www.dcie.pl.

  Prężnie współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi za co zostaliśmy nagrodzeni przez Business Center Club Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów.

  Wzmacniamy współpracę studentów z pracodawcami - na Uczelni aktywnie działa Konsultacyjna Rada Studentów i Konsultacyjna Rada Pracodawców, studenci i absolwenci naszej Uczelni mają możliwość udziału w organizowanych przez nas konferencjach naukowych, warsztatach rozwijających kompetencje oraz płatnych stażach w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych.

  Stworzyliśmy ofertę edukacyjną oraz odpowiednie warunki dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, którym gwarantujemy:
  - pomoc Biura Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością,
  - pomoc doradców kariery i psychologów,
  - pomoc ze strony tłumaczy języka migowego oraz asystentów edukacyjnych na wykładach i ćwiczeniach,
  - specjalistyczny sprzęt ułatwiający studiowanie, stanowiący wyposażenie Uczelni m.in.: zestawy komputerowe z monitorami LCD 22” SAMSUNG T220, klawiaturami MAGIC WAND Keyboard, myszkami BIG TRACK,  słuchawkami  LOGITECH,  programami  SUPER-NOVA głośno-mówiącymi, drukarka brajlowska EVEREST Index z szafą wyciszająca EVEREST Acoustic Hood, syntezator mowy AUTOLEKTOR, notesy brajlowskie KAJETEK, BRAILLE PEN, notesy mówiące MILESTONE 312, dyktafony OLYMPUS WS-31,1,  elektroniczne lupy powiększające QUICKLOOK ZOOM,
  - specjalistyczny sprzęt przeznaczony do wypożyczenia dla studentów i doktorantów,
  - sprzęt umożliwiający przystosowanie biblioteki i innych pomieszczeń uczelni do korzystania z jej zasobów przez osoby niepełnosprawne,
  - indywidualne konsultacje z lektorem języka obcego poza harmonogramem zajęć,
  - dodatkową ofertę edukacyjną (m.in. warsztaty rozwoju własnego potencjału, szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się, zajęcia integracyjne);
  - stypendia specjalne;

  Umożliwiamy (nie tylko naszym studentom) korzystanie ze światowego dorobku nauki - księgozbiór biblioteki DSW pod względem liczebności plasuje się na III miejscu w Polsce wśród bibliotek niepublicznych szkół wyższych. Nasza biblioteka jest czynna 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie i może się do niej zapisać każdy obywatel Europy. Posiadamy także własne Wydawnictwo Naukowe i księgarnię.

  DSW - uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym


  Jesteśmy Uczelnią społecznie zaangażowaną - podejmujemy działania na rzecz poprawy jakości kształcenia w Polsce, aktywnie uczestniczymy w życiu społeczno-gospodarczym, nasi pracownicy i studenci angażują się w pracę na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, osób starszych oraz mieszkańców naszego regionu znajdujących się w trudnej sytuacji.

  Nagradzamy autorytety – Wydział Nauk Pedagogicznych posiada uprawnienia do przyznawania tytułu profesora i doktora honoris causa. Pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich.

  Dbamy o międzynarodowy charakter studiów. DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Studentom umożliwiamy odbycie części studiów w ponad 75 uczelniach partnerskich, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas staży i praktyk zagranicznych, a także udział w programach badawczych i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Zainteresowanym studentom proponujemy:
  - wyjazdy na studia, praktyki i staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ na okres od 3 do 12 miesięcy,
  - udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej (np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM),
  - szkoły letnie i kursy wakacyjne w środowisku międzynarodowym otwarte dla wszystkich,
  - udział w elitarnej letniej szkole dla doktorantów we współpracy z NS NY,
  - kursy języka angielskiego prowadzone przez lektorów ze Stanów Zjednoczonych.

  Rekrutacja na studia krok po kroku


  Rekrutacja kandydata na wybrany kierunek i specjalność odbywa się dwuetapowo:

  Etap I - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - www.rekrutacja.dsw.edu.pl
  Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.

  Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.

  Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.

  Etap II - Złożenie dokumentów
  Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:

 • Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu
  (ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław),

 • Punktu Rekrutacyjnego w Kłodzku
  (ul. Wojska Polskiego 14, 57-300 Kłodzko).

 • Wymagane dokumenty

  Studia I stopnia

  1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
  3. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
  4. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

  Studia II stopnia

  1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
  4. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
  5. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

  Studia podyplomowe

  1. kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
  2. 1 fotografia o rozmiarze 35x45 mm,
  3. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

  * Wymagania:
  zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);

  zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2015 2014 2013 2012 2011 2010

  59Lekarski MON - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  59Lekarski MON - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  40.36Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  40.36Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  33.89kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  więcej

  Aktualności
  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych – uroczyste wręczenie broni

  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych – uroczyste wręczenie broni

  19 sierpnia odbyło się uroczyste wręczenie broni podchorążym, którzy w tym roku akademickim rozpoczną naukę w WSOWL. Podczas specjalnej zbiórki wręczono im istotny atrybut każdego żołnierza, a mianowicie broń i książeczki z ich numerami.

  czytaj więcej >>

  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu – nowa specjalizacja na studiach podyplomowych

  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu – nowa specjalizacja na studiach podyplomowych

  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu proponuje swoim kandydatom nową specjalizację na studiach podyplomowych – Zarządzanie Kryzysowe. Studenci nowego kierunku będą uczyli się przewidywania oraz rozpoznawania warunków kryzysowych, a także tworzenia strategii reakcji na zagrożenie ...

  czytaj więcej >>

  Uniwersytet Wrocławski w posiadaniu szczątków nosorożca

  Uniwersytet Wrocławski w posiadaniu szczątków nosorożca

  Dzięki niesamowitemu zbiegowi okoliczności odnaleziono szkielet zaliczonego do wymarłych gatunków nosorożca Stephanorhinus. Kości ssaka zostały wydobyte na przedmieściach Gorzowa Wielkopolskiego, na odkrytych w trakcie prac nad budową drogi S3 torfowiskach utworzonych na ...

  czytaj więcej >>

  Akredytacja CILT(UK) dla studiów magisterskich MWSLiT

  Akredytacja CILT(UK) dla studiów magisterskich MWSLiT

  The Chartered Institute of Logistics and Transport(UK) po raz kolejny docenił MWSLiT we Wrocławiu przedłużając do 2021 roku akredytację studiów magisterskich. To wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokich standardów edukacji i ciągłego wzrostu poziomu nauczania na wrocławskiej ...

  czytaj więcej >>

  Politechnika Wrocławska zaprasza na Obóz Studentów nad Jezioro Wieleńskie

  Politechnika Wrocławska zaprasza na Obóz Studentów nad Jezioro Wieleńskie

  Politechnika Wrocławska zaprasza swoich studentów na obóz nad Jeziorem Wileńskim. Wycieczka została zorganizowana głównie z myślą o tych, którzy w tym roku zakwalifikowali się na studia na PWr i dopiero rozpoczną naukę na uczelni.

  czytaj więcej >>

  Czego nie wiemy o psach – seminarium prof. Raymonda Coppingera na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

  Czego nie wiemy o psach – seminarium prof. Raymonda Coppingera na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

  30 lipca w Auli Jana Pawła II w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zagości emerytowany profesor School of Cognitive Science at Hampshire College in Massachusetts, który większość życia zawodowego poświęcił na prowadzenie badań nad psami. To on wraz żoną, Lorną ...

  czytaj więcej >>

  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej - kurs z matematyki dla tegorocznych maturzystów

  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej - kurs z matematyki dla tegorocznych maturzystów

  Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z matematyki, mogą skorzystać z organizowanego przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej „Horyzont” kursu przeznaczonego dla osób chcących poprawić maturę we wrześniu. Prawo do poprawki ma każdy maturzysta, któremu ...

  czytaj więcej >>

  Rekordowa liczba zapisów na studia na Uniwersytecie Wrocławskim

  Rekordowa liczba zapisów na studia na Uniwersytecie Wrocławskim

  Dzisiaj, z nocy z 7 na 8 lipca, zakończyła się rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Rekrutacja na studia na rok akademicki 2016/2017 okazała się rekordowa.

  czytaj więcej >>

  Szkoła Letnia na Politechnice Wrocławskiej

  Szkoła Letnia na Politechnice Wrocławskiej

  Na Politechnice Wrocławskiej można aktualnie spotkać studentów zagranicznych, którzy pojawili się na uczelni, by uczestniczyć w specjalnej letniej wersji studiów. Zajęcia trwać będą aż do końca trzeciego tygodnia lipca.

  czytaj więcej >>

  Stypendia dla studentek uczelni technicznych

  Stypendia dla studentek uczelni technicznych

  Studentki z wybranych uczelni technicznych w kraju, w tym także z Politechniki Wrocławskiej, mogą starać się o stypendium z programu „Nowe technologie dla dziewczyn”. Swoje zgłoszenia można wysyłać tylko do końca czerwca.

  czytaj więcej >>

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy

  代孕 上海代孕 上海代孕价格 上海代孕公司 代孕网 上海代孕网 代孕价格 代孕公司 代孕 上海代孕 泰国代孕 宁波代孕 厦门代孕 厦门代孕网 厦门代孕价格 厦门代孕公司 美国代孕 美国代孕网 美国代孕价格 美国代孕公司 无锡代孕 无锡代孕网 无锡代孕价格 无锡代孕公司 广州代孕 广州代孕网 广州代孕公司 广州代孕价格 北京代孕 北京代孕网 北京代孕价格 北京代孕公司 深圳代孕 深圳代孕公司 深圳代孕价格 深圳代孕网 武汉代孕 武汉代孕公司 武汉代孕网 武汉代孕价格 合肥代孕 合肥代孕价格 合肥代孕网 合肥代孕公司 苏州代孕 苏州代孕网 苏州代孕价格 苏州代孕公司 长沙代孕 长沙代孕公司 长沙代孕价格 长沙代孕网 南昌代孕 南昌代孕网 南昌代孕价格 南昌代孕公司 南宁代孕 南宁代孕公司 南宁代孕网 南宁代孕价格 昆明代孕 昆明代孕网 昆明代孕价格 昆明代孕公司 福州代孕 福州代孕网 福州代孕公司 福州代孕价格 上海代孕 上海代孕网 上海代孕价格 上海代孕公司 上海代孕 上海代孕网 上海代孕价格 上海代孕公司 上海代孕 上海代孕网 上海代孕价格 上海代孕公司 上海代孕 上海代孕网 上海代孕价格 上海代孕公司 南京代孕网 杭州代孕网 天津代孕网 济南代孕网 青岛代孕网 成都代孕网 重庆代孕网 石家庄代孕网 西安代孕网 上海代孕 上海代孕网 武汉代孕网 美国代孕网 泰国代孕网 上海代孕 广州代孕网 北京代孕网 上海代孕 上海代孕 深圳代孕网 苏州代孕 沈阳代孕 天津代孕 武汉代孕 杭州代孕 宁波代孕 温州代孕 厦门代孕 重庆代孕 南京代孕 北京代孕 上海代孕 广州代孕 深圳代孕 南京代孕价格 杭州代孕价格 天津代孕价格 济南代价格 青岛代孕价格 成都代孕价格 重庆代孕价格 石家庄代孕价格 西安代孕价格 上海代孕价格 上海代孕价格 武汉代孕价格 美国代孕价格 泰国代孕价格 上海代孕价格 广州代孕价格 北京代孕价格 上海代孕网 上海代孕网 深圳代孕价格 苏州代孕公司价格 沈阳代孕公司价格 天津代孕公司价格 武汉代孕公司价格 杭州代孕公司价格 宁波代孕公司价格 温州代孕公司价格 厦门代孕公司价格 重庆代孕公司价格 南京代孕公司价格 北京代孕价格 上海代孕价格 广州代孕价格 深圳代孕价格 南京代孕公司 杭州代孕公司 天津代孕公司 济南代孕公司 青岛代孕公司 成都代孕公司 重庆代孕公司 石家庄代孕公司 西安代孕公司 上海代孕公司 上海代孕公司 武汉代孕公司 美国代孕公司 泰国代孕公司 上海代孕公司 广州代孕公司 北京代孕公司 上海代孕公司 上海代孕价格 深圳代孕公司 苏州代孕价格 沈阳代孕价格 天津代孕价格 武汉代孕价格 杭州代孕价格 宁波代孕价格 温州代孕价格 厦门代孕价格 重庆代孕价格 南京代孕价格 北京代孕公司 上海代孕公司 广州代孕公司 深圳代孕公司 南京代孕 杭州代孕 天津代孕 济南代孕 青岛代孕 成都代孕 重庆代孕 石家庄代孕 西安代孕 上海代孕 上海代孕 武汉代孕 美国代孕 泰国代孕 上海代孕 广州代孕 北京代孕 上海代孕 上海代孕 深圳代孕 苏州代孕公司 沈阳代孕公司 天津代孕公司 武汉代孕公司 杭州代孕公司 宁波代孕公司 温州代孕公司 厦门代孕公司 重庆代孕公司 南京代孕公司 北京代孕公司价格 上海代孕公司价格 广州代孕公司价格 深圳代孕公司价格 南京代孕公司价格 杭州代孕公司价格 天津代孕公司价格 济南代孕公司价格 青岛代孕公司价格 成都代孕公司价格 重庆代孕公司价格 石家庄代孕公司价格 西安代孕公司价格 上海代孕公司价格 上海代孕公司价格 武汉代孕公司价格 美国代孕公司价格 泰国代孕公司价格 上海代孕公司价格 广州代孕公司价格 北京代孕公司价格 上海代孕公司价格 上海代孕公司价格 深圳代孕公司价格 苏州代孕网 沈阳代孕网 天津代孕网 武汉代孕网 杭州代孕网 宁波代孕网 温州代孕网 厦门代孕网 重庆代孕网 南京代孕网 北京代孕网 上海代孕网 广州代孕网 深圳代孕网 亿库图片库 亿库图片库 亿库图片库 亿库图片库 上海代孕 上海代孕网 上海代孕价格 上海代孕网站 上海代孕妈妈 上海代孕公司 武汉代孕公司 武汉代孕价格 武汉代孕网站 武汉代孕妈妈 武汉幸福代孕网 武汉代孕 广州代孕 广州代孕网 广州代孕价格 广州代孕公司 广州代孕妈妈 广州惠普代孕公司 东方代孕 北京代孕 北京代孕网 北京代孕妈妈 北京代孕网站 北京代孕公司 北京代孕价格 北京东方代孕 上海代孕 上海代孕网 上海代孕妈妈 上海代孕公司 上海代孕医疗中心 美国代孕 美国代孕网 美国代孕价格 美国代孕网站 美国代孕妈妈 美国爱宝代孕网 美国代孕公司 深圳代孕 深圳代孕网 深圳代孕价格 深圳代孕网站 深圳代孕公司 深圳代孕妈妈 深圳东方代孕网 南京代孕 南京代孕网 南京代孕公司 南京代孕价格 南京代孕公司 南京代孕网站 南京天天代孕网 南京代孕妈妈 杭州代孕 杭州代孕网 杭州代孕网站 杭州代孕价格 杭州代孕妈妈 杭州代孕公司 杭州爱宝代孕网 天津代孕 天津代孕网 天津代孕网站 天津代孕公司 天津代孕价格 天津代孕妈妈 天津微笑代孕网 上海代孕 上海代孕网 上海代孕网站 上海代孕公司 上海代孕妈妈 上海代孕价格 上海阳光代孕 济南代孕 济南代孕网 济南代孕网站 济南代孕公司 济南代孕价格 济南代孕妈妈 济南代孕网 郑州代孕妈妈 郑州代孕网站 郑州代孕价格 郑州代孕公司 郑州代孕 郑州方维代孕网 成都代孕 成都代孕网 成都代孕网站 成都代孕公司 成都代孕妈妈 成都代孕价格 成都爱好代孕网 重庆代孕 重庆代孕网 重庆代孕网站 重庆代孕价格 重庆新媒代孕网 重庆代孕公司 重庆代孕妈妈 石家庄代孕 石家庄代孕网 石家庄代孕价格 石家庄代孕网站 石家庄代孕公司 石家庄代孕妈妈 石家庄北方代孕网 西安代孕 西安代孕网 西安代孕价格 西安代孕公司 西安代孕妈妈 西安代孕网站 爱孕网 代孕价格 上海代孕 北京代孕 深圳代孕