Studia Wrocław - Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Wagonowa 9 - Ochrona Środowiska we Wrocławiu

top

Strona główna

Studia Wrocław
img_ucz
Dolnośląska Szkoła Wyższa
logo_ucz

53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Wagonowa 9 zobacz na mapie>>

tel.: 71 358 27 12, 71 358 27 38 (Dział Nauczania), fax.: 71 358 27 14 (Rektorat)

www: www.dsw.edu.pl

e-mail: sekretariat@dsw.edu.pl, rekrutacja@dsw.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PRACA SOCJALNA

PSYCHOLOGIA STOSOWANA

SZTUKI NOWOCZESNE − Design Now!

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

GERONTOLOGIA SPOŁECZNA - asystent osób starszych

OCHRONA ŚRODOWISKA (w przygotowaniu)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PRACA SOCJALNA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Ranking Perspektywy 2015: Dolnośląska Szkoła Wyższa najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w 16. rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2015" uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku. W skali kraju zajmuje 11 miejsce.

Ranking Perspektywy 2015

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych, oraz łącznie studiuje w nich minimum 300 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnie oceniane są w poszczególnych kryteriach, którym przypisane są rangi: prestiż 25 %, siła naukowa 35 %, warunki kształcenia 20 %, innowacyjność 5% oraz umiędzynarodowienie 15 %.
Dolnośląska Szkoła Wyższa pierwsza w regionie jedenasta w kraju!
Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat zajmuje wysokie miejsce w prowadzonym przez Perspektywy Rankingu. Uczelnia gwarantuje studentom wysoki poziom kształcenia oraz szerokie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Studenci mają okazję korzystania z bogatej infrastruktury, które stanowią m.in. własne studio TV, laboratorium dźwięku, pracownie fotograficzne, własna biblioteka, księgarnia oraz wydawnictwo naukowe. Osiemnastoletnia historia Uczelni powoduje, że ma ona wysoką i ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą. Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z czterech niepaństwowych uczelni w kraju z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Siłę uczelni stanowią przede wszystkim jej wykładowcy. Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, realizuje liczne projekty i programy międzynarodowe, co pozwala znacznej grupie studentów na podjęcie studiów w uczelniach partnerskich.

Warto wiedzieć

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. (Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy Rzeczpospolita 2013).

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną z pełnymi uprawnieniami akademickimi.

Posiadamy uprawnienia habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz uprawnienia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

obrazek

Nasze osiągnięcia

 • najlepsze w Polsce programy studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • jesteśmy pierwszą i jedyną akademicką uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku – potwierdzają to notowania w rankingach szkół wyższych, m.in. Perspektywy i Rzeczpospolita 2012 r.
 • posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktorskich i habilitacyjnych
 • dysponujemy uprawnieniami do przyznawania tytułu doktora honoris causa – pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich
 • zostaliśmy nagrodzeni Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów w konkursie organizowanym przez Business Center Club
 • legitymujemy się Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznawanym uczelniom: zapewniającym odpowiednie warunki studiowania, tworzącym perspektywy dla przyszłego rozwoju zawodowego, pozwalającym realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności
 • posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej
 • zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym prawie 40 międzynarodowych
 • łącznie w konferencjach naukowych zorganizowanych przez DSW wzięło udział ponad 9500 uczestników, w tym ponad 1000 z zagranicy
 • Co nas wyróżnia?

 • uczelnia istnieje od czerwca 1997 r. (16 lat!)
 • w DSW studiuje ponad 7 tys. studentów
 • studia w DSW do tej pory ukończyło ponad 19 tysięcy absolwentów
 • założycielem DSW jest wiarygodny podmiot, szczycące się bogatą tradycją, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
 • dwa wydziały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za programy studiów, zgodne z wymogami rynku pracy. Wydział Nauk Pedagogicznych za najlepszy program w Polsce na kierunku pedagogika, a Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa wyróżniony za program na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • blisko 20 razy instytucje nadzorujące oceniły pozytywnie naszą działalność i prowadzone przez nas kierunki studiów
 • pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika i pedagogika specjalna
 • zdobyliśmy zaufanie Unii Europejskiej, z której na podwyższanie standardów kształcenia oraz działalność badawczo-naukową pozyskaliśmy fundusze na łączną kwotę 20 milionów złotych
 • Międzynarodowy charakter studiów

  DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Umożliwia odbycie części studiów w ośrodkach partnerskich DSW, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych, a także udział w programach i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Ponad 200 studentów DSW wzięło udział w programie ERASMUS i skorzystało ze studiów i praktyk zagranicznych. Studenci biorący udział w programie ERASMUS otrzymali stypendia w wysokości: 417 740 EUR.

  Studentom proponujemy:

 • wyjazdy zagranicę w ramach programu Erasmus na okres od 3 do 12 miesięcy do jednej z 70 uczelni partnerskich w 25 krajach europejskich
 • udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej, jak np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM
 • studia w języku angielskim na kierunku:
  – pedagogika na specjalnościach: Cultural Animation and Museum Studies studia I stopnia (licencjackie), Culture and Education studia II stopnia (magisterskie)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna na specjalnościach: Interactive Media & Computer Mediated Communictaion studia I stopnia (licencjackie), 3D Animation and Visual Effects studia I stopnia (licencjackie)
 • studia semestralne w języku angielskim:
  – Education and Contemporary Culture
  – Security Studies: National and International Dimension
  – Digital Media & Computer Mediated Communication
 • wyjazdy do partnerskich uczelni w USA na jeden semestr
 • możliwość udziału w wyjątkowych zajęciach prowadzonych przez amerykańskich i europejskich uczonych bez opuszczania Wrocławia
 • udział w międzynarodowych szkołach letnich, które oferują zajęcia z szeroko rozumianej humanistyki, w zależności od typu studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie)
 • Rekrutacja

  Terminy rekrutacji

  Rekrutacja letnia: od 15 maja do 15 października 2013

  Rekrutacja zimowa: od 15 grudnia 2013 do 28 lutego 2014

  Wymagane czynności

  Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów I lub II stopnia należy:

  1. zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

  2. wybrać odpowiednią ofertę studiów I., II., III. stopnia,

  3. wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy (jeśli są generowane przez system IRK)

  4. wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,

  5. podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  Studia I. stopnia:

  a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
  b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  c) kserokopia dowodu osobistego,
  d) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
  *oryginały dokumentów do wglądu

  Studia II. stopnia:

  a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
  b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  c) kserokopia dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem
  d) kserokopia dowodu osobistego,
  e) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
  *oryginały dokumentów do wglądu

  6. wnieść opłatę rekrutacyjną w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów (numer konta zostanie podany po rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydata).

  7. Wymogi dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej

  Zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego, czyli:

  Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.

  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

  Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

  Uwagi techniczne:

  Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
  Tło powinno być gładkie i niejaskrawe a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
  Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
  Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm*2,5 cm z odpowiednią jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje.
  Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnie razem z pozostałymi dokumentami.


  * W przypadku dostarczania dokumentów drogą pocztową Kandydat przesyła oryginały dokumentów. Dokumenty te zostaną mu odesłane po przyjęciu na listę Kandydatów przez Komisje Rekrutacyjne lub będą mogli odebrać je osobiście.

  Zaloguj się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

  Opłaty za studia 2013/2014

  Szczegółowe informacje na temat opłat za studia można znaleźć na stronie internetowej: http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oplaty/oplata-rekrutacyjna/

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2014 2013 2012 2011 2010 2009

  48.4kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  41studia wojskowe: logistyka - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  35.2studia wojskowe: chemia - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  31.08Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  28.6Lekarski - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

  więcej

  Aktualności
  Geoparki w Polsce - konferencja na WSH we Wrocławiu

  Geoparki w Polsce - konferencja na WSH we Wrocławiu

  W sobotę 17 października w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Geoparki w Polsce jako ważniejsze destynacje turystyki edukacyjnej”. Wydarzenie ma charakter otwarty. Organizuje je Katedra Turystki i Rekreacji. Geoparki to ...

  czytaj więcej >>

  O dronach na Uniwersytecie Wrocławskim

  O dronach na Uniwersytecie Wrocławskim

  29 października na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się ogólnopolska konferencja związana z bezzałogowymi obiektami latającymi, jakimi są drony. Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Kulturoznawstwa.

  czytaj więcej >>

  Obsługa wtryskarek – kurs podstawowy

  Obsługa wtryskarek – kurs podstawowy

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje czterodniowy kurs podstawowy obsługi wtryskarek. Pierwszym dniem warsztatów będzie poniedziałek 24 sierpnia. Następnie egzamin kończący szkolenie odbędzie się piątego dnia, czyli 28 sierpnia. Zajęcia ...

  czytaj więcej >>

  Domy Studenta Politechniki Wrocławskiej - rejestracja

  Domy Studenta Politechniki Wrocławskiej - rejestracja

  Tylko do ostatniego wtorku lipca można składać wniosek o możliwość zakwaterowania w domach studenckich w przyszłym roku akademickim. Oferta dotyczy studentów dziennych i zaocznych z Uniwersytetu Wrocławskiego.

  czytaj więcej >>

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy